پلاک قرقره کابل

پـلـاک هـای آلـومـیـنـیـومـی در صـنـعـت سـیـم و کـابـل دارای اهـمـیـت و کـاربـرد بـسـیـار بـالـایـی مـی بـاشـد.
بـا تـوجـه بـه قـرار گـرفـتـن قـرقـره هـای کـابـل در مـحـیـط هـای بـاز و ثـبـت تـمـامی مـشـخـصـات مـربـوط بـه کـابـل بر روی پـلـاک هـا، مـانـدگـاری و کـیـفـیـت چـاپ بـسـیـار حـائـز اهـمـیـت بـوده و اسـتـفـاده از بـهـتـریـن مـرکـب هـای چـاپ و ورنـی در تـولـیـد ایـن مـحـصـول بـرای رسـیـدن بـه ایـن مـهـم مـی بـاشـد.
از مـشـتـریـان مـا در صـنـعـت سـیـم و کـابـل مـی تـوان بـه سـیـم و کـابـل کـرمـان - سـیـم و کـابـل الـبـرز - سـیـم و کـابـل افـق الـبـرز - سـیـم و کـابـل راهـدار صـنـعـت کـیـهـان - سـیـم و کـابـل نـویـن الـبـرز - سـیـم و کـابـل پـرتـو مـحـرک - کـات کـابـل و... اشـاره کـرد.آگهی دهنده : امیر حسینی

تلفن : 55425870-2

موبایل :

وب سایت :

ایمیل : [email protected]

ادرس :


واتس اپ چت با واتساپ

لینک آگهی : www.bazar.ir/p/-/gf76bb

پلاک قرقره کابل

کلمات کلیدی مرتبط

سایر آگهی های

آگهی های مرتبط