تگ استیل

ایـن مـحـصـول کـه بـا جـنـس اسـتـیـل 304 و 316 تـولـیـد مـی گـردد بـرای شـنـاسـایـی کـابـل کـاربـرد دارد.
مـتـن تـگ هـا بـه صـورت حـک، ضـخـامـت اسـتـیـل مـصـرفـی از 0/5 مـیـلـیـمـتـر تـا امـیـلـیـمـتـر و در ابـعـاد 15×100 مـیـلـیـمـتـر مـی بـاشـد.
بـا تـوجـه بـه کـاربـرد ایـن مـارک هـا در صـنـعـت نـفـت و گـاز و مـنـطـقـه عـسـلـویـه، پـوشـش ورنـی و قـرار گـرفـتـن داخـل کـوره ( جـهـت مـانـدگـاری مـادام الـعـمـر تـگ در شـرایـط آب و هـوایـی نـامـنـاسـب ) از نـکـات قـابـل اشـاره مـی بـاشـد.
شرکت های مـپـنـا - عـمـران سـاحـل - بـهـبـود فـرآیـنـد - فـن نـیـرو - پـایـگـان کـاوه - تـسـکـو - شـرکـت نـفـت مـنـاطـق مـرکـزی ایـران - مـاشـیـن سـازی اراک و ... از مـشـتـریـان مـا در هـمـیـن زمـیـنـه مـی بـاشـنـد.آگهی دهنده : امیر حسینی

تلفن : 55425870-2

موبایل :

وب سایت :

ایمیل : [email protected]

ادرس :


واتس اپ چت با واتساپ

لینک آگهی : www.bazar.ir/p/-/b5x9e3

تگ استیل

کلمات کلیدی مرتبط

سایر آگهی های

آگهی های مرتبط